Ahsan Butt

Ahsan Butt

President

Shams Ahsan

Shams Ahsan

Treasurer

Syed Shan-e-Raza Jafri

Syed Shan-e-Raza Jafri

Assistant Program Director

Syed Ali Mazhar

Syed Ali Mazhar

Vice President

Ali Raza Hemani

Ali Raza Hemani

Assistant Treasurer

Neersharz Sajjad

Neersharz Sajjad

Chair Lady

Ghulam Abbas Murtuza

Ghulam Abbas Murtuza

Secretary

Hyder Moosavi

Hyder Moosavi

Program Director

Asma Jahan Murtuza

Asma Jahan Murtuza

Assistant Chair Lady